• Sammenknyttede Vimpler
  av Torkelsen, Jan H., 30.11.16

  Fylkesutvalgsflertall for sammenslåing av agderfylkene

  Fylkesutvalget gikk i dag, med åtte mot tre stemmer, inn for at Vest-Agder fylkesting skal søke...

  Les mer
 • Asfalteringsmotiv
  av Torkelsen, Jan H., 30.11.16

  Fylkesutvalget vil ha mer til samferdselstiltak

  Partiene Høyre. Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre hadde til dagens...

  Les mer
 • Kvadraturen Skolesenter Fra Tollbodgaten
  av Torkelsen, Jan H., 30.11.16

  Går inn for å utbedre inneklimaet på Kvadraturen skolesenter for 55 millioner kroner

  Det pågår nå behandling i de fylkespolitiske organene om hvordan en skal løse behov for...

  Les mer
 • Ny Søgne Videregående Skole
  av Torkelsen, Jan H., 30.11.16

  Positive effekter av samlokalisering av videregående- og ungdomsskole i Søgne

  I april vedtok fylkestinget å samarbeide med Søgne kommune for å se på en eventuell samlokalisering...

  Les mer
 • Rokk Motiv VAM
  av Torkelsen, Jan H., 29.11.16

  Mulighet for prosjektmidler fra Vest-Agder-museet

  Vest-Agder-museet lyser ut prosjektmidler til små museer og andre ikke-kommersielle aktører som...

  Les mer
 • Fylkesutvalget I Perioden 2015 2019
  av Torkelsen, Jan H., 28.11.16

  To dagers fylkesutvalgsmøte med mange viktige saker

  Det står mange saker på dagsorden når fylkesutvalget møtes tirsdag og onsdag på Hotell Norge i...

  Les mer
 • Steinfoss Tømmerrenne
  av Torkelsen, Jan H., 28.11.16

  Steinfoss Tømmerrenne i Vennesla har knapt med vedlikeholdsmidler

  På Steinsfoss i Vennesla ligger en av Nord-Europas lengste eksisterende tømmerrenner. Sammen med...

  Les mer
 • Museene
  av Torkelsen, Jan H., 28.11.16

  Vest-Agder-museet har egne undervisningsprogram for barnehager og skoler

  Museene er viktige læringsinstitusjoner i lokalmiljøet. Derfor tilbyr Vest-Agder-museet egne...

  Les mer
 • Stredefjellet
  av Torkelsen, Jan H., 28.11.16

  To nye skredsikringsprosjekter på fylkesvei i Marnardal

  Statens vegvesen har beregnet at det er flere millioner kroner igjen av restmidler etter...

  Les mer

Fylkesordføreren: Stor takk til alle som stiller opp som lyttevenn

-Lyttevenn hadde ikke eksistert som tilbud hvis det ikke var for frivillige som stilte opp med et ønske om å hjelpe skoleelever. Jeg vil derfor gi ros og stor takk til alle som stiller opp som...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.16

God økonomi i Bragdøya kystlag i Kristiansand

Bragdøya kystlag er med mer enn 650 medlemmer landets største kystlag. Fylkeskommunen inngikk i 2003 en samarbeidsavtale med kystlaget om årlige driftstilskudd. Hovedmålet med tilskuddet er at...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.16

Veistandard – et sammensatt bilde

-Jeg ble først litt overrasket over at vi havnet på listen over fylker der veistandarden er blitt dårligere. Det sier fylkesordfører Terje Damman. Vest-Agder er et av de fylkene som kom på listen...

av Macdonald, Cheryl, 24.11.16

Anbefaler 400 000 kroner til mulighetsstudie: fremtidsbilder for Kristiansand 2041

Kristiansand kommune har søkt fylkeskommunen om et tilskudd på 400 000 kroner til gjennomføring av mulighetsstudier/parallelloppdrag "Fremtidens byutviklingsgrep" og "Fremtidens arealbruk og...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.16

Ny bok om KKGs boksamling lanseres 1. desember

Torsdag 1. desember klokken 13.00 lanseres Atle Hegland Evjes «bok om bøkene»- den historiske boksamlingen med sine ti tusen bind ved Kristiansand katedralskole Gimle. Boklanseringen finner sted i...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.16

Fjoråret gikk med overskudd for Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter

Fylkeskommunen er medstifter av Stiftelsen Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter i Kristiansand. Fylkeskommunen gir et årlig tilskudd til driften sammen med Riksantikvaren og Kristiansand kommune....

av Torkelsen, Jan H., 24.11.16

Prinsippene for bompengefinansiering av bymiljøavtalen behandles nå politisk

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø hadde i dag på dagsorden en sak om prinsippene for bompengefinansiering av bymiljøavtalen for kristiansandsregionen. Hovedutvalget går, mot stemmene fra...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.16

Fylkespolitisk møte med hovedfokus på trafikksikkerhet

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø avholder i dag møte på Skandinavisk Trafikksenter AS i Sørlandsparken. Allerede tidlig på morgenen gjennomgikk en gruppe av representantene i hovedutvalget...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.16

Nytt utdanningstilbud til elever som vil skifte fra studiespesialiserende utdanningsprogram

Vest-Agder fylkeskommune har registrert at mange elever hvert år angrer sitt valg av studiespesialiserende utdanningsprogram i løpet av første å på videregående skole. De ønsker å endre til et...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.16

Vil ha videreført ordning med formidlingskoordinatorer på skolene

Hovedutvalg for kultur og utdanning ønsker, mot stemmene fra Arbeiderpartiets representanter, en videreføring av ordningen med formidlingskoordinatorer på de videregående skolene. De skal ha et...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.16

Mottakerne av fylkeskommunale priser og stipend er nå vedtatt

Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune har i dag vedtatt hvem som tildeles, frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge, ulike kunstnerstipend og idrettsstipend for 2016....

av Torkelsen, Jan H., 22.11.16

Fylkeskulturprisen for 2016 tildeles dampskipet Hestmandens venneforening

Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune har i dag vedtatt fylkeskulturprisen for 2016 går til dampskipet Hestmandens venneforening. Fylkeskulturprisen består av en sjekk på...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.16

Vil ha fylkesveier til nye regioner

Nye folkevalgte regioner bør overta hele ansvaret for fylkesveiene fra Statens vegvesen, krevde KS-ledelsen i et konsultasjonsmøte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fredag. –En samling av...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.16

Riksantikvarens kulturminnepris til Carl Frederik Thorsager

Morten Tranøy og Carl Frederik Thorsager får Riksantikvarens kulturminnepris 2016 for sin store innsats for å ta vare på og spre interesse for tekniske kulturminner. Carl Frederik Thorsager bor på...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.16

Lokaltogutredning Marnardal-Songdalen-Kristiansand-Vennesla er ferdig

Utredning av lokaltogtilbud på strekningen Marnardal – Songdalen - Kristiansand – Vennesla er ferdig og ble behandlet i fylkestinget 25. oktober.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 21.11.16

Økt innsats for å styrke folkehelsearbeidet

Fylkeskommunen skal være en pådriver for å samordne og understøtte folkehelsearbeidet i fylket. Å styrke folkehelsen krever en organisert samfunnsinnsats der mange sektorer og fagfelt må bidra inn....

av Torkelsen, Jan H., 21.11.16

Positiv måloppnåelse innen trafikkutviklingen i kristiansandsregionen

Nullvekst i biltrafikken i kristiansandsregionen, med 2012 som sammenlikningsår, er så langt oppfylt. Nedgangen i biltrafikken i perioden 2012-2015 var på 0,9 prosent. Utviklingen i 2016, til og med...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.16

Forslag til ny søknad om forlenget belønningsavtale godkjent av ATP-utvalget

Areal- og transportplanutvalget i Kristiansandsregionen (ATP) godkjente i dag et forslag til søknad om en forlenget belønningsavtale med prosjektportefølje for Kristiansandsregionen. Belønningsavtalen...

av Torkelsen, Jan H., 18.11.16

Folketallet i agderfylkene har passert 300 000

En fersk befolkningsstatistikk viser at de to agderfylkene i løpet av sommeren passerte 300 000 i samlet folketall. Mens innbyggertallet ved inngangen på året var på samlet 298 486, er det offisielle...

av Torkelsen, Jan H., 18.11.16

Stedsutvikling viktig i arbeidet for å utvikle lavutslippsamfunnet

Et viktig tiltak for å nå målet om lavutslippssamfunnet, er å redusere transportbehovet. Det er i den forbindelse viktig å legge til rette for fortetting og for at byer og tettsteder kan tilby et godt...

av Torkelsen, Jan H., 18.11.16

Fagskolen i Kristiansand får statlige midler til utstyr i maritim utdanning

Regjeringen bevilger 15 millioner kroner til utstyr i utdanninger innen sjøfart i 2016. Slik vil maskinparken for maritime utdanninger bli oppgradert og fornyet. Fagskolen i Kristiansand er en av...

av Torkelsen, Jan H., 17.11.16

Betydelig kostnadsvekst innen TT-transport

TT-tilbudet er en del av kollektivtransporten og er et tilbud til personer med varige funksjonsnedsettelser, som ikke kan benytte kollektivtilbudet der de bor. Fylkeskommunens utgiftene til dette...

av Torkelsen, Jan H., 17.11.16

Betydelig forvaltningsansvar for bygninger og anlegg fra nyere tid

Vest-Agder fylkeskommune har forvaltningsansvar for 170 fredede enkeltbygninger og anlegg fra nyere tid. Det dreier seg først og fremst om boligeiendommer, gårdsanlegg, fyrstasjoner,...

av Torkelsen, Jan H., 16.11.16

Flere pendler til Vest-Agder

I 2015 pendlet ti prosent av den totale andelen sysselsatte inn i fylket. Fra 2004-15 har den totale innpendlingen til fylket økt med 45 prosent. I løpet av samme tidsperiode har innpendlingen til...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.16

Sirdal har best bredbåndsdekning

76,5 prosent av husholdningene i Vest-Agder har bredbåndsabonnement i 2016. Andelen er høyest i Sirdal med 100 prosent dekning. Deretter følger Åseral, Kvinesdal og Kristiansand. Andre kommuner ligger...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.16

Sterk vekst i antall el-biler i Vest-Agder

I perioden 2012-15 har antall el-biler i Vest-Agder økt fra 216 til 2 760. Det er spesielt de siste to årene en har sett en kraftig økning i el-bilsalget. Kristiansand er kommunen med størst vekst i...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.16

To tredjedeler av befolkningsveksten i Vest-Agder kommer fra innvandring

Ved inngangen til 2016 var Vest-Agders befolkning på 182 877 personer. Befolkningen har økt med 1824 innbyggere fra 2015, noe som tilsvarer en økning på én prosent. Dette er tilnærmet lik økning som...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.16

Agder forsterker arbeid omkring en felles koordinert utdanningsstrategi

I arbeidet med å følge opp Regionplan Agder 2020 er det etablert en faggruppe for utdanning. Den skal ha fokus på det sammenhengende utdanningsløpet fra barnehage til og med videregående skole. Under...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.16

God passasjerøkning på Sørlandsbanen

NSB opplever nok en passasjerøkning landet under ett de åtte første månedene i 2016. Økningen er på totalt 3,9 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. For regiontoget på Sørlandsbanen mellom...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.16

Samhandling og kompetansedeling overordnet innen innovasjon og verdiskaping

I juni i fjor vedtok fylkestingene i Aust- og Vest-Agder Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping i Agder 2015-2030 (VINN Agder). I planen inngår også to strategier, en strategi for...

av Torkelsen, Jan H., 10.11.16

Stadig bedret ladeinfrastruktur i Vest-Agder

Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om samarbeids- og utviklingsavtalene mellom fylkeskommunene og de femten kommunene i Vest-Agder. Et av temaene som bli belyst i orienteringen er det strategiske...

av Torkelsen, Jan H., 10.11.16

Støtte til 11 prosjekter gjennom omstillingsprosjektet NY VEKST i Agder

Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner etablerte i februar omstillingsprosjektet NY VEKST i Agder. Det har som mål å legge til rette for bærekraftig vekst i Agder, uavhengig av bransje. Midlene skal gå...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.16

Agderfylkene samarbeider om ny folkehelsestrategi

Fylkesutvalget ga tirsdag sin tilslutning til arbeidet med folkehelsestrategi for Agder for årene 2018 til 2025 blir startet. Sluttbehandlingen av strategien skal etter planen skje i fylkestingene i...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.16

Flott markering av at fylkeskommunens sentraladministrasjon er miljøfyrtårnsertifisert

-Sentraladministrasjonen i Vest-Agder fylkeskommune fremstår som en fremragende representant for miljøsertifiserte hovedkontor. Det var nok ikke uten grunn at Fylkeshuset, sammen med Eiffeltårnet, Big...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.16

Fylkeskommunalt bidrag til prosjekt knyttet til undervannsrestaurant i Lindesnes

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune vil bevilge 300.000 kroner til Lindesnes Havhotell som delvis finansiering av prosjektet Lindesnes Expocean. Vedtaket forutsetter at...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.16

Kvalifisering til arbeidslivet og Sørlandets omstilling til lavutslippssamfunnet sentralt i fylkesrådmannens budsjettforslag

-De siste årene har lært oss at omstillinger, endringer og nye utfordringer kan komme brått på. Fallet i oljeprisen og økt tilstrømming av flykninger ga Agder nye utfordringer. Basert på regionplanens...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.16

Velkommen til Gründeruka

Går du med en gründer i magen? Da bør du krysse av uke 46 i kalenderen! Mandag 14. november åpner Gründeruka i Agder. Gjennom hele uka blir det arrangementer, møteplasser, kurs og foredrag, med fokus...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.16

Caspar Severin, bilder av et liv til sjøs

Det er liv og røre i aktivitetshuset i Nodeviga i Kristiansand om dagen. Fotograf Sidsel Jørgensen og Vest-Agder-museets Susanne Holberg skal i løpet av november ta imot over 1000 elever i Den...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.16

Fylkeshuset opplyst for markering av Paris-avtalen

Fredag ble det foretatt en bred markering av at Paris-avtalen om klima nå trer i kraft. I Paris ble Eiffeltårnet og Triumfbuen lyst opp i grønt. I Kristiansand ble både Domkirken og fylkeshuset...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.16

Temakveld om fattigdom

Torsdag, 10. november kl. 18 inviterer Vest-Agder-museet til første temakveld om fattigdom før og nå. Kveldens program er todelt og handler både om museets prosjekt generelt og historisk om...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.16

Fylkesveien mellom Brokke og Suleskar er nå vinterstengt

Tidligere denne uken ble fylkesvei 987 Suleskardveien mellom Suleskard i øvre Sirdal og Brokke i Valle kommune i Setesdal stengt for vinteren. Den vil være stengt frem til den åpnes til våren neste...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.16

Anstrengt økonomi for Magma Geopark

I 2009 ble selskapet Magma Geopark AS stiftet. Selskapet eies av Rogaland og Vest-Agder fylkeskommune, fire kommuner og 13 andre bedrifter og organisasjoner. Geoparken arbeider med tilrettelegging for...

av Torkelsen, Jan H., 03.11.16

Budsjettpresentasjonen sendes direkte på fylkeskommunens internett

Fylkesrådmann Tine Sundtoft presenterer 8. november klokken 09.00 sitt forslag til Vest-Agder fylkeskommunes årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for de kommende fire årene. Presentasjonen finner sted...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.16

Slik er det å være ung i Agder

De aller fleste ungdommer i Agder har det godt i hverdagen og lever sunne, aktive liv. De trives på skolen og i nærmiljøet sitt, har tette bånd til foreldrene sine, bruker lite rusmidler og har stor...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.16

Stor variasjon i gjennomføring av videregående opplæring i kommunene

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble tirsdag orientert om oppfølgingen av samarbeidsavtaler som er inngått mellom fylkeskommunen og alle de femten kommunene i Vest-Agder. For hovedutvalget var...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.16

25 prosent av klager på karakterer ved fylkeskommunale skoler imøtekommet

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i et møte i går orientert om saker som har vært lagt frem for fylkeskommunens klagenemnd. Nemnda behandler klager på blant annet karakterer innen videregående...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.16

Tankevekkende besøk på Stiftelsen Arkivet for fylkespolitikere

Hovedutvalg for kultur og utdanning var tirsdag samlet til møte hos Stiftelsen Arkivet. Bygningen vest for Kristiansand er et senter for historieformidling og fredsbygging hvor det siden 2001 er...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.16

Lyttevennseminar for begge agderfylkene 25. november

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner inviterer, i samarbeid med Univeritetet i Agder, til seminar om lyttevennsamarbeidet på Agder. Seminaret finner sted på Universitetet i Agder (Kristiansand), Sigrid...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.16