Fylkesutvalget ga tirsdag sin tilslutning til arbeidet med folkehelsestrategi for Agder for årene 2018 til 2025 blir startet. Sluttbehandlingen av strategien skal etter planen skje i fylkestingene i desember 2017. De to fylkeskommunene dekker i fellesskap 500 000 kroner til gjennomføring av strategiutarbeidingen.

Den nye folkehelsestrategien for Agder skal være et verktøy for å oppnå målsettingene i Regionplan Agder. Strategien skal være et strategisk verktøy for hele regionen som kan føre til mer tydelighet og retning innen det regionale folkehelsearbeidet. Den skal ta opp overordnede folkehelsemål som sosial ulikhet i helse, folkehelse i alt vi gjør, herunder sikre folkehelseperspektivet i planlegging, og hvordan sikre et kunnskapsbasert folkehelsearbeid.

Strategien skal videre foreslå en hensiktsmessig organisering og samordning av folkehelsearbeidet i Agder. Herunder samarbeidsmuligheter mellom ulike parter og på tvers av forvaltningsnivåer.

Forutsetninger for å finne en tydelig retning i folkehelsearbeidet er et godt kunnskapsgrunnlag og en spisset strategi med tilhørende handlingsprogram. Resultater fra Ungdata-undersøkelsen 2016, folkehelseundersøkelsen 2015/16 samt annen tilgjengelige oversiktsdata vil utgjøre kunnskapsgrunnlaget for strategien.

Strategien foreslås utarbeidet med et åtte-årig perspektiv. Et handlingsprogram vil bli knyttet til strategien. Dette vil bli rullert hvert fjerde år. Det første handlingsprogrammet vil bli klargjort samtidig med strategiprosessen og sendt på høring sammen med strategien.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. november 2016 | Skriv ut siden