Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner etablerte i februar omstillingsprosjektet NY VEKST i Agder. Det har som mål å legge til rette for bærekraftig vekst i Agder, uavhengig av bransje. Midlene skal gå til omstillingsprosjekter og tiltak for å fremme nyskaping, fornyelse og styrking av konkurransekraften i næringslivet i regionen. Det er satt av inntil fem millioner kroner i 2016 til å delfinansiere konkrete omstillingstiltak i regionen. Totalt 25 prosjekter, med en samlet søknadssum på over 17 million kroner, har søkt om støtte i år. Søknadene er vurdert i en prosjektgruppe med bred medvirkning fra det regionale partnerskapet. Det er tidligere gitt tilsagn om støtte til fem tre prosjekter. Fylkesutvalget sluttet seg i går til et forslag om at ytterligere seks prosjekter skal få støtte. Beslutningen forutsetter tilslutning fra Aust-Agder fylkeskommune.

Prosjekter støttet gjennom NY VEKST skal kunne gi regionale effekter, relatert til regionens omstillingsutfordringer basert på utviklingsstrategiene – forsterkning, fornyelse og nyskaping.

De fem prosjektene det tidligere er gitt tilsagn til er:

-GCE NODE: 1 400 000 kroner til prosjektet: "Kompetansehevende pilot for SMBer (små og mellomstore bedrifter)".

-Innoventus Sør: 450 000 kroner til prosjektet: "Omstilling av næringsliv i Agder".

-Næringsnettverket i Knutepunkt Sørlandet: 100 000 kroner til prosjektet: "Hydrogen som grunnlag for vekst".

-Næringsnettverket i Knutepunkt Sørlandet er innvilget inntil 400 000 kroner til prosjektet: "Forsterking, bransjeoverskridende fornying og prosessinnovasjon i trebearbeidende industri".

-NIVA Region Sør er innvilget inntil 400 000 kroner til prosjektet «Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer.

 -MakerSpace Norway Kristiansand, Innovativ produktutvikling og prototyping i Agder. Søknad innvilges med 350 000 kroner.

- Norway Seaweed, etablering av nettverk for algedyrking i Agder. Søknad innvilges med 500 000 kroner.

-Grimstad Næringsforening, Introduksjon til god omstilling. Søknad innvilges med 160 000 kroner.

-GCE NODE, NODE-bedrifter – Kompetanse og teknologi til nye markeder. Søknad innvilges med 300 000 kroner.

-Teknova, Industri 4.0 i Agder. Søknad innvilges med 300 000 kroner

- CoWorx, CoWorx Board. Søknad innvilges med 400 000 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. november 2016 | Skriv ut siden