Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet) skal:

- ivareta en overordnet transport- og arealplanlegging i
regionen og

- forvalte midler for å få et effektivt og miljøvennlig transportsystem,
med et sterkt fokus på målet om nullvekst i personbiltrafikken.

ATP Logo Lang


Bakgrunn for ATP-samarbeidet
Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen (ATP – prosjektet) startet 1.1.2004 i forbindelse med at Samferdselsdepartementet inviterte storbyregionene til et transportforvaltningsforsøksprosjekt med hjemmel i Forsøksloven.

ATP-samarbeidet startet som et prosjekt i 2004 og ble et permanent regionalt samarbeid fra januar 2010. ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen er integrert i Knutepunkt Sørlandet, som fra 1. januar 2018 heter Region Kristiansand.

Samarbeidspartnere er kommunene Iveland, Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand, samt fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder,  Statens vegvesen Region sør og Agder Kollektivtrafikk.  Formålet er å samarbeide regionalt for å få et mer effektivt og miljøvennlig transportsystem, der nye tiltak og satsing skulle vurderes mer helhetlig. 

Les samarbeidsavtalen her. 

Administrasjon
ATP-sekretariatet er delt mellom Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Sekretariatet innstiller i saker til ATP- utvalget.

Sakene til ATP-utvalget forberedes i et fagråd. Fagrådet skal ha plan-og transportkompetanse og består av Statens vegvesen, Agder Kollektivtrafikk, teknisk direktør i Kristiansand kommune med bisittere, plansjefer/teknisk leder i de andre kommunene, samferdselssjef/planleder i fra fylkeskommunene og andre som fagrådet ønsker å samarbeide med. Se hvem som sitter i fagrådet her. 

Rådmannsutvalget i Region Kristiansand supplert med fylkesrådmennene innstiller, etter forslag fra ATP sekretariatet, til ATP-utvalget i saker som skal sluttbehandles i kommunestyrene og i fylkestingene.

Politisk styring
ATP-samarbeidet styres av ATP-utvalget, der alle kommunene og de to fylkeskommunene er representert. Utvalget består av 17 medlemmer; 6 fra Kristiansand kommune, 5 fra Vest-Agder fylkeskommune og én fra hver av de øvrige kommunene.

ATP utvalget har som mandat å ivareta samarbeidet i Kristiansandsregionen i saker som berører overordnet areal- og transportplanlegging i regionen. ATP utvalget skal gi råd til kommunestyrer og fylkesting innenfor sitt mandat.

Se hvem som sitter i ATP-utvalget her.

ATP har åtte samarbeidsområdet som du kan finne her. 

Bymiljøkonferansen 
Bymiljøkonferansen arrangeres av Areal-og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen, sammen med Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Årets konferanse, for 2018, ble avholdt 26. april 2018. Les mer om konferansen her. 

Årsrapport ATP 2017
Årsrapporten for 2017 ble godkjent i ATP-utvalget 15. juni 2018. Les hele rapporten her.
Sammendraget fra årsrapporten følger under:

Belønningsavtalen 2017-2019:
ATP-samarbeidet fikk, i henhold til Belønningsavtalen 2017-2019, 120 mill. kr utbetalt fra Samferdselsdepartementet i 2017.

Biltrafikk:
I perioden 2016-2017 er personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansand redusert med 0,04 %. Det har ikke vært økning i biltrafikken i perioden 2009-2017. Når det gjelder nullvekstmålet i biltrafikken er det et faresignal at trafikken øker både på E18 og E39. Rushtrafikken har gått med 3,4 % fra 2012 til 2017. Reduksjonen har holdt seg stabil fra innføringen av tidsdifferensierte bomtakster i 2013 og fram til og med 2017. Elbilandelen var 9,1% i 2017. I 2016 var den 6,1 %.

Busstrafikk:
I 2017 økte passasjerantallet på bussene i Kristiansandsregionen med 3,4%. I perioden 2012-2017 har antall passasjerer totalt økt med 19,3 %.

Sykkeltrafikk:
Grunnet mye problemer med telleapparatene, er Hannevika det eneste punktet der vi har god statistikk på sykkelbruken. Der økte sykkeltrafikken med 7 % fra 2016 til 2017.

Ny infrastruktur:
Gang- og sykkelveier / fortau som ble åpnet / ferdigstilt i 2017:
 Gang- og sykkelvei på Langenes i Søgne
 Separert sykkelsti med fortau langs Tretjønnveien på Gimlekollen
 Fortau nær Valstrand skole langs Fv 226 i Birkenes
 Gang- og sykkelvei (snarvei) på Sletteheia fra Slettheiveien 27A til Rugdeveien

Reguleringsplass for buss: Skonnertveien i Voiebyen (Vågsbygd) ble bygd ferdig høsten 2017.

Busstopp: Det er bygd en rekke busstopp for belønningsmidler. Innfartsparkering: Grovane i Vennesla

Trafikkulykker:
Statistikk for en negativ trend når det gjelder totalantallet av politimeldte trafikkulykker. I 2017 var det i vår region tre dødsfall i trafikken. 19 ble hardt skadet.


                              
                                                                                                
                                                                          
                                                                        
                                                               
                                                                                                       
                                                                  

 

av Mathisen, Elisabeth Hording, publisert 14. november 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  • Forside Rapport ATP 2018
    av elma11, 22.02.19

    Belønningsrapporten for 2018 viser nedgang i personbiltrafikken i Kristiansand

    Les mer