Vest-Agder fylkeskommune forvalter betydelige verdier gjennom eierskap i flere ulike selskaper, hovedsakelig aksjeselskap og interkommunale selskaper. Det er derfor avgjørende at det fylkeskommunale eierskapet forvaltes på en profesjonell måte og at det føres en ansvarlig eierskapspolitikk.
Eierskapsmeldingen sier noe om hvordan VAF skal utøve sitt eierskap.

En eierskapsmelding er ikke ment for å detaljstyre selskaper, men angi retningslinjer for å sikre forankring av fylkeskommunens eierskap i fylkestinget og utøvelsen av dette gjennom administrasjonen. Eierskapsmeldingen skal bidra til åpenhet om fylkeskommunens samlede virksomhet, ved å gi oversikt over fylkeskommunens eierinteresser og rammene for styring og kontroll av disse.

Hvorfor eier Vest-Agder fylkeskommune?

Fylkeskommunen opptrer på vegne av befolkningen og utgangspunktet for offentlige eierskap er at det skal ivareta interessene til befolkningen, som er de faktiske eierne. Dette innebærer at det skal ikke ligge noen egeninteresse for fylkeskommunen selv ved å eie et selskap.

Ved å opprette en egen virksomhet utenfor en tradisjonell etatsmodell vil fylkeskommunen få mer indirekte styring av virksomheten og mer ansvar vil legges over på ledelsen av virksomheten. I tilfeller hvor flere offentlige aktører eier virksomheten sammen, vil styringen av selskapet også bli avhengig av de andre eierne i større eller mindre grad. Fylkeskommunen mister dermed kontrollen over virksomheten i varierende grad.

Det kan stilles spørsmål om hvorfor fylkeskommunen vil delegere beslutningskompetanse når dette vil kunne føre til en interessekonflikt mellom fylkeskommunen og ledelsen av selskapet og mellom fylkeskommunen og andre eiere.

Svaret på dette er at fordelen må være større enn ulempen. Og dette må fremgå av begrunnelsen for eierskapet.

Før fylkeskommunen oppretter eller erverver en ny virksomhet bør den ha vurdert hva den ønsker å oppnå ved å ha en egen virksomhet fremfor en mer tradisjonell etatsorganisering.  Begrunnelsen skal fremgå i informasjonen om virksomheten i eierskapsmeldingen. 

For oversikt over fylkeskommunens eierinteresser, se eierskapsmeldingen eller pdf-oversikten under her: 

Eierskapsmelding for VAF 2017

Oversikt over Vest-Agder fylkeskommunes eierinteresser - 2017

Oversikt over hvem som behandler regnskap for de ulike selskapene

av Macdonald, Cheryl, publisert 19. juni 2018 | Skriv ut siden