Verdier

Fylkestinget har vedtatt en visjon og tre kjerneverdier som skal ligge til grunn for fylkeskommunens virksomhet. Fylkeskommunen skal fremstå med følgende visjon: - en drivkraft for utvikling. Gjennom daglig virke, kontakt med publikum, samarbeidspartnere og andre skal ansatte og politikere praktisere og kommunisere tre kjerneverdier som skal være representative for fylkeskommunen: folkestyre, kompetanse og samarbeid.

Kjerneverdiene og visjonen skal legges til grunn for alle virksomheter i Vest-Agder fylkeskommune. Den enkelte virksomhet og hver enkelt medarbeider skal kunne etterleve verdiene og visjonen. Visjonsformuleringen skal også stå sentralt i alle fylkeskommunale trykksaker og profileringsartikler.

Visjonen:
-en drivkraft for utvikling

- er et utrykk for hvordan Vest-Agder fylkeskommune ønsker å fremstå. Gjennom det politiske arbeidet og det daglige arbeidet i alle driftsenheter er formålet å få til utvikling. I utdanningsektoren skal elever, lærlinger og voksne utdanningssøkende få utviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Gjennom fylkeskommunens samferdselsaktivitet skal det blant annet utvikles stadig bedre transportsløsninger, bedre veinett og økt trafikksikkerhet.

Slik kan en gjennomgå utviklingsmålsetninger innen de fleste fagområder fylkeskommunen er involvert i. I dette utviklingsarbeidet vil fylkeskommunen enkelte ganger være alene som drivkraft. Noen ganger må en samarbeide med andre for å skape drivkraften.

Studerer en Vest-Agder fylkeskommunes årsberetninger får en dokumentert en omfattende satsing ikke bare på å utvikle fylkeskommunens organisasjon. Her beskrives også en rekke prosjekter og tiltak fylkeskommunen er med å drive frem for å få til utvikling lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kjerneverdiene:
Folkestyre, kompetanse og samarbeid

De tre kjerneverdiene, folkestyre, kompetanse og samarbeid er viktige elementer i arbeidet for å styrke fylkeskommunens eksterne og interne kommunikasjon. De er også viktige føringer for den enkelte politiker og medarbeiders daglige virke og kommunikasjon i fylkeskommunal sammenheng.

Når kjerneverdien folkestyre er valgt er det fordi det vektlegges at fylkeskommunen representerer det folkevalgte regionale nivået. I Vest-Agder fylkeskommune skal folkestyret praktiseres gjennom åpenhet omkring saksbehandlingen. Befolkningen generelt og de som direkte berøres i konkrete saker skal inviteres til dialog og derigjennom få anledning til medbestemmelse ved å tilkjennegi sine synspunkter.

Kjerneverdien kompetanse er ikke bare et uttrykk for at fylkeskommunen er sentral i det norske utdanningssystemet og innen næringsutvikling. All fylkeskommunal virksomhet skal baseres på at politikere og medarbeidere hver for seg og samlet bruker kunnskap på ulike plan for å sikre høy kvalitet på alle aktivitetsområder. Det gir alle involverte trygghet.

Kjerneverdien samarbeid tilkjennegir at fylkeskommunen legger vekt på samarbeid og partnerskap. Samarbeidet skjer i mange retninger både internt i fylkeskommunen og eksternt i forhold til mange aktører i fylket, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet foregår på mangfoldige områder. For fylkeskommunen er det sentralt å representere handlekraft og samtidig være en partner som legger vekt på å oppnå resultater og utvikling.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. november 2012 | Skriv ut siden