Media

I pressesenteret finner du postjournal, pressemeldinger, bildearkiv, politisk møteplan, kontaktinformasjon til pressekontakter og oversikt over fylkeskommunens grafiske profil. Vest-Agders verdigrunnlag for kommunikasjonsvirksomheten er at den skal kjennetegnes av å være åpen, troverdig, tilgjengelig og aktiv. Fylkeskommunen ønsker å fremstå med god service og ber pressen ta kontakt med pressekontaktene, politisk sekretariat eller dokumentsenteret dersom en ikke finner saker eller opplysninger en søker på fylkeskommunens internett.

Presseorganer som ønsker å få tilsendt pressemeldinger eller annet informasjonsmateriell bes ta kontakt og oppgi mailadresse.

Verdigrunnlag for kommunikasjonsvirksomheten Fylkeskommunens informasjon og kommunikasjon skal kjennetegnes av:

• Åpen

Fylkeskommunens politiske og administrative virksomhet skal være åpen for innsyn fra innbyggerne, samarbeidspartnere og mediene. Informasjonen og kommunikasjonen skal være tydelig, enkel og føres i et klart språk som kan forstås av alle. Alle skal vise respekt for medienes frie rolle, og forholdene skal legges til rette for at mediene skal kunne utøve sitt arbeid best mulig i forhold til fylkeskommunale spørsmål. Fylkeskommunen skal således legge til rette for en åpen og fri diskusjon om samfunnsspørsmål og bidra aktivt til samfunnsdebatten.

• Troverdig

Fylkeskommunens informasjon skal være saklig og etterrettelig. Informasjonen med fylkeskommunen som avsender skal være partipolitisk nøytral. Folkevalgte organer, men aldri enkeltpolitikere eller partier, kan pålegge fylkesrådmannen bestemte informasjonsoppgaver. Fylkeskommunal informasjon som blir gitt i samarbeid med andre, helt eller delvis finansiert av andre, eller gitt gjennom kanaler som fylkeskommunen ikke selv har herredømme over, må ikke formuleres slik at det kan etterlate tvil om hva fylkeskommunen står for.

• Tilgjengelig

Fylkeskommunens informasjon skal være lett forståelig, tilpasset målgruppen den blir rettet til, og tilgjengelig for alle som har behov for den, uansett bosted i fylket. Informasjonen skal videre følge prinsippene for universell utforming og i videst mulig utstrekning legges på egnede fysiske og elektroniske møteplasser.

• Aktiv

Fylkeskommunens informasjonsvirksomhet skal være offensiv der dette anses hensiktsmessig og nødvendig. Fylkeskommunen skal selv ta initiativ overfor mediene, både i saker som kan oppfattes positivt og negativt. Initiativet skal komme uten at det nødvendigvis foreligger innsynsbegjæring. Fylkeskommunen skal følge utviklingen på ny teknologi innen informasjonsformidling og ta i bruk de systemer og arenaer som best kan formilde informasjon / kommunikasjon til og fra fylkeskommunale organer.