Regional planstrategi for Vest-Agder 2016-2020 ble vedtatt av fylkestinget 21. juni 2016. Planstrategien gir en samlet oversikt over hvilke planer fylkeskommunen skal utarbeide i perioden 2016-2020.

I 2015 startet arbeidet planstrategien. Etter anbefaling fra KMD besluttet fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder å utarbeide en felles Planstrategi for Agder 2016-2020.

Regional planstrategi ble innført som et nytt verktøy i den regionale planleggingen gjennom plan- og bygningsloven av 2008, og er nå det eneste lovpålagte elementet i planprosessen på regionalt nivå. Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter, og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging (plan- og bygningsloven §7-1).