Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - hjemmel:

Fylkestinget i Vest-Agder vedtok 11. desember 2007 et nytt reglement for Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonshemmede. Reglementer var et resultat av ny "Lov om råd og anna representasjonsordninge i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.", som trådte i kraft 10 september 2007.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder er et rådgivende organ for fylkeskommunen. 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha til behandling alle saker som vedrører mennesker med ulike funksjonsnedsettelser (universell utforming).
Alle saker skal legges frem for rådet i god tid før fylkestinget behandler sakene.

Sekretariatfunksjonen ivaretas av fylkeskommunens politisk sekretariat, tlf.: 41620003/ 38 07 47 35 eller marion.erichsen@vaf.no 

Raad For Mennesker Med Nedsatt Funksjonevne 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder har følgende sammensetning 2015-2019:

 

Representanter: Vararepresentanter:   
POLITIKERE:  

Per Sveinung Stordrange, KrF - Leder
Mail: Persveinung.stordrange@politiker.vaf.no
Tlf.: 901782248

Vara: Rune Andre Sørtveit Frustøl, KrF
Mail: runeandresortveit.frustol@politiker.vaf.no
Tlf.: 99497762

Karin Hodne, Ap - nestleder 
Mail : karin.hodne@live.no
Tlf.: 90625982 

Vara: Even Tronstad Sagebakken, Ap
Mail: Events77@outlook.com
Tlf.: 95258096

FRA ORGANISASJONENE:  

Turid T. Håland (SAFO, NHF)
Mail: turid.haaland@gmail.com
Tlf.: 48998906

Vara: Tom Atle Steffensen (NHF)
Mail: to-atlst@online.no
Tlf.: 95220498

Trine Lise Systad (SAFO, NFU)
Mail: trinelisesystad@yahoo.no
Tlf.: 90286991

Vara: Tom Atle Steffensen (NHF) 
Samme som over                           

Bjørn-Tore Lunde (FFO)
Mail: btlunde@hotmail.com
Tlf.: 47617755
Vara: Trond Kåre Dahl (FFO)
Mail: Trondkdahl@yahoo.no
Tlf.: 97614279
Jorunn F. Roland  (FFO)
Mail: Jorunn@bjarneroland.no
Tlf.: 90206802
Vara: Trond Kåre Dahl (FFO)
Samme som over
Charlotte Wesenberg (FFO)
Mail: arlotte2000@yahoo.no
Tlf.: 48177721
Vara: Trond Kåre Dahl (FFO)
Samme som over

 

Møter 2019:

15. januar

19. mars

15. mai

19. september - AVLYST

25. september - NY DATO !

17. oktober

14. november

Med forbehold om å avlyse møte dersom få eller ingen saker. 

Se forøvrig alltid oppdatert møteplan på: www.vaf.no/politikk/møteplan 2019

 

 

 

av Knutsen, Steinar, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden