Klikk på illustrasjonen for full størrelse!

 

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste folkevalgte organ. Det består av 35 representanter. Av disse 35 velges 11 medlemmer til fylkesutvalget.

Fylkesutvalget ivaretar overordnede økonomi-, plan- og næringssaker. Fylkestinget og fylkesutvalget ledes av fylkesordføreren.

Fylkestinget velger fem av fylkesutvalgets medlemmer til administrasjonsutvalget. I tillegg har de ansatte tre medlemmer i utvalget. Administrasjonsutvalget er fylkeskommunens hovedutvalg for personalpolitikk, ledelse- og organisasjonsutvikling og for andre saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Hovedutvalgene: Vest-Agder fylkeskommunes politiske virksomhet er organisert etter hovedutvalgsmodellen. Det velges to hovedutvalg:
-Hovedutvalg for kultur og utdanning

-Hovedutvalg samferdsel, areal og miljø

Hovedutvalg for kultur og utdanning har 11 medlemmer og hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har 11 medlemmer. Disse velges av og blant fylkestingets medlemmer.

De to hovedutvalgene har hvert sitt politiske ansvarsområde.
Hovedutvalgene har direkte innstillingsrett til fylkestinget.


Hovedutvalg for kultur og utdanning har ansvar for utdanningssektoren med videregående skoler, fagopplæring og voksenopplæring, og dessuten områdene barn/ungdom/idrett, allment kulturarbeid og kulturminnevern.

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har ansvar for veger, transport, trafikksikkerhet, miljøvern, vilt/innlandsfiske, klima, naturressurser, friluftsliv, og arealplan-/kommuneplanarbeid.

Kontrollutvalg Fylkestinget velger også et kontrollutvalg. Kontrollutvalget består av fem medlemmer. Kontrollutvalget forestår på vegne av fylkestinget det løpende tilsyn med forvaltningen i fylkeskommunen, og skal påse at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

av Jan Torkelsen, publisert 21. september 2016 | Skriv ut siden