Uft Lederbord

Ungdommens fylkesting (UFT)

Gjennom UFT får ungdom i Vest-Agder reell medvirkning, mulighet til å påvirke politiske saker i fylket og øke ungdommens samfunnsengasjement. UFT skal videre stimulere til politiske engasjement samt gi opplæring og erfaring i demokratiske prosesser.

UFT er et hørings- og rådgivende organ for Vest-Agder fylkeskommune og alle de politiske organene. UFT kan selv ta opp saker de ønsker fremmet med administrasjonen og/eller politiske organ i fylkeskommunen.

UFT består av ungdom mellom 13 og 22 år med tilknytning til fylket i den aktuelle valgperioden.

Hver kommune i Vest-Agder skal sende 2 engasjerte representanter til UFT og oppnevne personlige vararepresentanter for disse. Representantene skal velges av lokalt ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre, men representanten trenger ikke selv være med i en av disse. En av representantene må være elev eller lærling i videregående opplæring. I kommuner som ikke har ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre bør kommunen sende 2 frivillige fra kommunens elevråd eller ungdomsorganisasjoner.

UFT har ordinært møte to ganger i året, med et oppstartsmøte i november/desember og et halvårsmøte i april/mai. Ungdomsråd, elevråd på videregående skoler og ellers alle i fylket kan melde inn saker som angår barn og unge til UFT.

Ungdommens Fylkesutvalg (UFU)

UFT velger 10 medlemmer til UFU. Medlemmene av UFU skal velges fra representantene på UFT. Sittende UFU-medlemmer kan også stille til gjenvalg. UFU skal være partipolitisk nøytralt.

UFT vedtar et årlig handlingsprogram og UFU følger opp handlingsprogrammet.

UFU er UFTs operative organ og skal følge opp vedtak gjort i UFT. I tillegg skal UFU være et bindeledd mellom ungdom og Vest-Agder fylkeskommune.

UFU skal bestå av ungdom mellom 13 og 22 år som har tilknytting til fylket i den aktuelle valgperioden. Alle representantene blir valgt for ett år.

På UFT blir det hvert år valgt leder og 2 nestledere for UFU. I ekstraordinære tilfeller kan UFU konstituere ny leder og nestledere fra medlemmer av UFU.

 

Koordinator

Politisk sekretariat har koordinatoransvar for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg. E-post: politisk.sekretariat@vaf.no.

Kontaktperson er Camilla Thomassen, som treffes på tlf 480 79 945 og e-post cth@vaf.no.

 

Ungdommens fylkesting 2018/2019

 UFT 2019

 

    

  

Sammensetning Ungdommens Fylkesutvalg 2018/2019

 

Leder: Kristian Larsen (Farsund) 

1. Nestleder: Dina Sandnes Reppen (Lyngdal)

2. Nestleder: Johannes Strømberg (Mandal)

Medlemmer:

Håkon Roll Gimse (Marnardal)

Nicolai Østeby (Kristiansand)

Gustav Drivenes (Vennesla)

Siri Knutsen (Søgne)

Georg Gulli (Lindesnes)

Tiril Lundegaard (Farsund)

Emma Irene Bærø (Vennesla)

UFU 2019