Soerlandsraadet 2016 2019

Premissleverandør for måloppnåelse av regionplanens fem målområder. Vertskap for viktige politiske diskusjoner. Pådriver for å løfte politiske toppsaker regionalt og nasjonalt.

Sørlandsrådet har følgende sammensetning:
 
Leder: Fylkesordfører Vest-Agder, Terje Damman

Nestleder: Fylkesordfører Aust-Agder, Gro Bråten
Medlemmer: Fylkesordfører Vest-Agder: Terje Damman, Fylkesordfører Aust-Agder: Gro Bråten, ordfører i Kristiansand Harald Furre, ordfører i Arendal: Robert Cornels Nordli, Knutepunktet Sørlandet; styreleder Gro Anita Mykjåland, Lister regionråd; styreleder Arnt Abrahamsen, Lindesnes regionråd; styreleder Helge Sandaker, Setesdal regionråd; styreleder Jon Rolf Næss, Østre Agder regionråd; styreleder Per Kristian Lunden.
 
Obesvatører: Fylkesrådmann i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, rådmenn i Kristiansand og Arendal kommuner, regiondirektør KS-Agder.
Sekretær: Regionplankoordinator  Inger N. Holen Inger.Holen@vaf.no

 

Se møteplan, agenda og referat for Politisk samordningsgruppe på hjemmesiden til Regionplan Agder 2020.

 

Regionplan Agder 2020

Kontaktperson:

Inger N. Holen
Regionplankoordinator
Regionplan Agder 2020                                    Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune

E-post: inger.holen@vaf.no                         Telefon: 979 70 401

Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65 Kristiansand
Postadresse: Postboks 517 Lundsiden 4605 Kristiansand