Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for å ivareta den offentlige folkebibliotekvirksomheten på fylkeskommunalt nivå. Fylkesbibliotekets virksomhet reguleres av Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985, sist endret ved LOV-2013-06-21-95, med ikrafttredelse 01.01.2014.

I tillegg til loven, er Regionplan Agder 2020 et viktig styringsdokument for virksomheten. Strategidokumentet er konkretisert i to bibliotekplaner, en for folkebibliotek og en for bibliotek i videregående skole.

I juni 2011 vedtok fylkestinget Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder 2012-2020. Det er dette dokumentet, i tillegg til de overordnende styringsdokumentene, som definerer fylkeskommunens rolle i utviklingen av folkebiblioteksektoren i Vest-Agder.

I desember 2012 vedtok fylkestinget Strategisk handlingsplan for bibliotek i videregående skole i Vest-Agder 2013-2020. Denne planen omfatter bibliotek i de offentlig eide videregående skolene i Vest-Agder. Planen peker på skolebibliotekenes viktige funksjoner i åra fram mot 2020, viser hvilke utfordringer de står overfor, og fokuserer på aktuelle strategier og tiltak for å møte disse.

 

Fylkesbiblioteksjef

Nina Stenbro
957 89 289 
nist16@vaf.no

 

Besøksadresse:

Tordenskjoldsgate 65
Kristiansand S