Bibelside

I året 1625 fantes det bare en bibel i den vestre delen av Vest- Agder. Noen flere fantes nok i resten av fylket, men antallet var ytterst lite. Det sier seg selv at det var liten grunn til at folk skulle lære å lese når det ikke var noe å lese i. Til langt ut på 1700 tallet var det derfor slik at presten og degnen lærte ungdommen de tid bud, artiklene, Fader vår og sakramentordene utenat.

Det var i Kristiansand den første boklige undervisningen foregikk. Den gamle latinskolen,Latinskolebygget Christiansand katedralskole ble grunnlagt i 1686. Flere historikere mener det har vært skole i byen også før 1686. Latinskolen i Kristiansand var blant landets første skoler. I en kongelig forordning fra 1739 ble det bestemt at det skulle være fire offentlige latinskoler i Norge, hvorav den ene i Kristiansand.

 I 1722 fikk stiftprost Jens Spidberg på egen bekostning i gang en fattigskole i Kristiansand for 45 barn. Fra 1726 var bysamfunnet med å finansiere skolen. Mye tyder på at dette var den første offentlige barneskolen i fylket. Blant de mer velholdne borgere skal det også ha vært drevet mindre privat privatskoler.

Utover fylket ble det fra midten av 1700-tallet startet omgangsskoler og allmue skoler. I 1860 ble det innført skoleplikt fra åtte- årsalderen til konfirmasjonen. Undervisningen skulle foregå i faste skolebygg, men det kunne tillates omgangsskoler på steder med spredt beboelse.

Kvaliteten på lærerkreftene var i lang tid meget variabel. Dette ble bedret da den første lærerskolen i bispedømmet ble startet i 1839.

I 1920 årene ble folkeskolene opprettet både på landsbygden og i byene. Samtidig kom framhaldsskolene og høyere skoler. Fra midten av 1900 tallet har det skjedd en rivende utvikling med overgangen til dagens skolemodell. I dag finnes opptil flere grunnskoler i alle kommuner i Vest-Agder. I nær tilknytning til disse er det mange steder etablert skolefritidsordninger. Bibliotek og museumsvirksomheter er med å støtte opp om skolevirksomheten. Vest-Agder fylkeskommune driver ti videregående skoler på fjorten enhUia Logomotiveter i ti av fylkets 15 kommuner.

Universitet i Agder har sitt hovedsete i Kristiansand. Det finnes også mange private undervisningsinstitusjoner som gir utdanning fra grunnskole- til universitetsnivå. I tillegg driver Luftforsvaret egen undervisningsvirksomhet på Kjevik lufthavn.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. september 2016 | Skriv ut siden

Mer om fylkeskommunens utdanningsvirksomhet